konkurshafele

Regulamin konkursu HAFELE:

1.Postanowienia ogólne:

a)Organizatorem Konkursu jest HASS WASILUK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Boczna 1, 15-181 w Białymstoku z numerem NIP: 966-13-60-131 dalej zwany „Organizatorem”.

b)Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

c)Konkurs rozpoczyna się dnia 12.05.2022, a kończy się dnia 13.05.2022r.

2.Uczestnicy i zasady Konkursu:

a)Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

b)W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

  3. wykona zadanie konkursowe w czasie jego trwania

c)Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

d)Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie, jest wykonanie zadania konkursowego w czasie jego trwania, tj. Wypełnienie formularza konkursowego, w tym odpowiedzenie na 2 (słownie: dwa) pytanie konkursowe oraz podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych tj.: Imię oraz numer telefonu ( w celu poinformowania o ewentualnej wygranej oraz umówienia terminu I sposobu przekazania nagrody).

e)Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.


3.Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

a)Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu.

b)Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzce).

 

c)Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu wyłoni zwycięzcę poprzez losowanie formularza konkursowego wśród zgłoszonych i poprawnie wypełnionych Zadań Konkursowych oraz wyłoni w ten sposób 1 (słownie: jednego) Zwycięzce.

 

d)Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda: jedna torba narzędziowa firmy DeWALT (model: D1-79-208).

 

e)Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

 

f)Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 13.05.2022.r.

g)Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody telefonicznie bądź drogą elektroniczną (w formie wiadomości e-mail).

h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.


i)Fundatorem Nagród jest Organizator.

 

j)Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

 

k)Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

 

l)W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 raz (słownie: jeden) raz.

 

m)Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

4. Dane Osobowe

a)Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres HASS WASILUK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Boczna 1, 15-181 w Białymstoku oraz elektronicznie na adres e-mail:bok@meblownia.pl

 

b)Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

c)Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureata również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

 

d)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

 

e)Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

 

f)Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 

g)W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail:bok@meblownia.pl


h)Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

5. Reklamacje

a)Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs.” na adres e-mail bok@meblownia.pl lub adres korespondencyjny Organizatora HASS WASILUK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Boczna 1, 15-181 w Białymstoku związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

 

b)Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

 

c)Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.


d)Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

6.Postanowienia
końcowe:


a)
f)Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W szczególności dotyczy to zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.


b)Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

Nasi dostawcy: